Στρατηγικές Αντιμετώπισης εκπαιδευτικού για μαθητή με ΕΜΔ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ο μαθητής στο πρώτο θρανίο δίπλα από ένα καλύτερο συμμαθητή του
Φροντίζει η θέση του να μην είναι κοντά στο παράθυρο και διασπάται
Δημιουργία ανάμεικτων ομάδων μαθητών
Προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής

Στρατηγικές αντιμετώπισης δυσαναγνωσίας

● Ευαισθητοποιούμε το μαθητή σε ακουστικά, οπτικά, κιναισθησιακά ερεθίσματα

● Σύνδεση ήχου και γραφήματος, ήχου και οπτικής εικόνας

● Εξάσκηση φωνολογικής ενημερότητας (γραφοφωνημικής σύνδεσης)

● Παιχνίδια με ομοιοκαταληξία, αφαίρεση συλλαβών, φωνημάτων σε αρχική, μεσαία, τελική θέση