Στρατηγικές Αντιμετώπισης εκπαιδευτικού για μαθητή με ΕΜΔ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

/
Ο μαθητής στο πρώτο θρανίο δίπλα από ένα καλύτερο συμμαθητή του Φροντίζει η θέση του να μην είναι κοντά στο παράθυρο και διασπάται Δημιουργία ανάμεικτων ομάδων μαθητών Προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής

Στρατηγικές αντιμετώπισης δυσαναγνωσίας

/
● Ευαισθητοποιούμε το μαθητή σε ακουστικά, οπτικά, κιναισθησιακά ερεθίσματα ● Σύνδεση ήχου και γραφήματος, ήχου και οπτικής εικόνας ● Εξάσκηση φωνολογικής ενημερότητας (γραφοφωνημικής σύνδεσης) ● Παιχνίδια με ομοιοκαταληξία, αφαίρεση συλλαβών, φωνημάτων σε αρχική, μεσαία, τελική θέση