● Ευαισθητοποιούμε το μαθητή σε ακουστικά, οπτικά, κιναισθησιακά ερεθίσματα

● Σύνδεση ήχου και γραφήματος, ήχου και οπτικής εικόνας

● Εξάσκηση φωνολογικής ενημερότητας (γραφοφωνημικής σύνδεσης)

● Παιχνίδια με ομοιοκαταληξία, αφαίρεση συλλαβών, φωνημάτων σε αρχική, μεσαία, τελική θέση

● Ανάπτυξη οπτικής και ορθογραφικής μνήμης

Πριν την ανάγνωση:

● Επιλογή κειμένων με ενδιαφέρον θέμα

● Ενημέρωση του μαθητή για το τι πρόκειται να διαβάσει (παραμύθι, ποίημα …)

● Σχεδιάγραμμα ανάγνωσης στο σπίτι τεμαχίζοντας το κείμενο σε πολλές καθημερινές αναγνώσεις

● Σύσταση ηχητικού βιβλίου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ανάγνωσμα

● Ηχητική βιβλιοθήκη: «Άκου ένα βιβλίο»

● Ενθάρρυνση του μαθητή να διαβάζει κομμάτια που έχουν μεγάλα γράμματα, με εικονογράφηση, να του διαβάζουμε μερικά αποσπάσματα, ακρόαση ιστοριών

● Διήγηση σύμφωνα με τη δυσκολία του κειμένου

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης (Snowling, Stackhouse, 1996):

● Διαβάζει ο παιδαγωγός την αρχή για να βοηθήσει το μαθητή στην ένταξη του κειμένου

● Γράφουμε με έντονα γράμματα τις υπογραμμισμένες λέξεις κλειδιά που δίνουν σημασιολογικές δομές στο κείμενο

● Παρουσίαση παραδειγμάτων ή ορισμών δύσκολων λέξεων ή άγνωστων λέξεων στο μαθητή με δυσκολίες (δίδοντας συνώνυμα)

● Βιβλία με εικονογραφήσεις και χαρούμενα χρώματα όπου διαφαίνονται τα κύρια πρόσωπα του έργου (ο πρίγκιπας …)

● Χρήση γραφικών και σχηματικών μεθόδων (σχεδιαγράμματα, εικονογραφήσεις ιστοριών)

● Ενθάρρυνση του μαθητή να βρει και να διηγηθεί τα αποσπάσματα που του δημιουργούν πρόβλημα

● Ενθάρρυνση του μαθητή να αναπαραστήσει το κείμενο με εικόνες ή φιλμ

Βιβλιογραφικές αναφορές

Δράκος, Γ., (2002) Σύγχρονα Θέματα της Ειδικής Παιδαγωγικής,

προβληματισμοί, αναζητήσεις και προοπτικές Αθήνα : Ατραπός

Cèbe, S., Goigoux, R. (2009), LECTOR & LECTRIX :apprendre à comprendre les textes narratifs, Livre + 1 CD ROM, Retz.

Clay, M. M. (1993a). Reading Recovery: A guidebook for teachers in training. Portsmouth, NH: Heinemann.

Lipson, M., & Wixson, K. (2003). Assessment & instruction of reading and writing difficulty: An interactive approach. Boston: Allyn & Bacon.

Murray, B. (2003). Developing reading fluency: The reading genie. Retrieved May 8, 2003, from http://www.auburn.edu/~murraba/spelling.html.

Snowling, M., & Stackhouse, J. (1996). Dyslexia, speech, and language: A practitioner’shandbook. London, ON: Whurr.

Stanovich, K. E., (2000). Progress in understanding reading: Scientific foundations and new frontiers. New York: Guilford Press.

Swanson, L. (1999). Intervention research for students with learning disabilities: A meta-analysis of treatment outcomes. Retrieved January 17, 2003, from http://www.ld.org/research/ncld_reading_comp.cfm.

Swanson, L., Cooney. J., & O’Shaughnessy, T. (1998). Learning disabilities and memory. In B. Wong, Learning about learning disabilities (2nd ed.) (pp. 107-162). San Diego, CA: Academic Press.

Torgesen, J. (2000). Individual differences in response to early interventions in reading: The lingering problem of treatment resisters. Learning Disabilities Research & Practice, 15(1), 55-64.

Torgesen, J., & Mathes, P. G. (2000). A basic guide to understanding, assessing, and teaching phonological awareness. Austin, TX: PRO-ED.

Wong, B. (1998). Learning about learning disabilities (2nd ed.). Toronto: Academic Press.