Οι σκοποί της Εταιρίας είναι η αναγνώριση, μελέτη και αντιμετώπιση των ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ στις Ελληνικές τους διαστάσεις.

Την εκπλήρωση αυτών των σκοπών η Εταιρία θα επιδιώξει με:

  • την πληροφόρηση των γονέων και εκπαιδευτικών και γενικότερα της κοινής γνώμης,
  •  την επιδίωξη νομοθετικών ρυθμίσεων ευνοϊκών για την εκπαίδευση του δυσλεξικού ατόμου,
  • τη σύναψη σχέσεων με επιστημονικά σωματεία και ανάλογες Ελληνικές και αλλοδαπές οργανώσεις.