Μέλη

Τακτικά μέλη γίνονται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τους νόμιμους όρους συμμετοχής σε σωματεία και είναι:

  • γονείς ή κηδεμόνες δυσλεξικών παιδιών
  • δυσλεξικά άτομα
  • εκπαιδευτικοί ή άλλοι ειδικοί επιστήμονες
  • άτομα που αποδεδειγμένα μπορούν να προσφέρουν στους σκοπούς της εταιρίας.

Επίτημα μέλη μπορούν να γίνονται Έλληνες και ξένοι επιστήμονες και διακεκριμένες προσωπικότητες ή πρόσωπα που παρέχουν διακεκριμένες υπηρεσίες προς την εταιρία ή έδρασαν επωφελώς υπέρ του σκοπού αυτής.

Κάθε μέλος υποχρεούται στην καταβολή εφ’άπαξ δικαιώματος κατά την εγγραφή του και τακτικής ετήσιας συνδρομής. Τα αντίστοιχα ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ).

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
Η εταιρία διοικείται από επταμελές ΔΣ.

Το ΔΣ εκλέγεται από την ΓΣ σε μυστική ψηφοφορία και εκτελεί διετή θητεία. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τον Σύμβουλο.

Το ΔΣ διαχειρίζεται τις υποθέσεις της εταιρίας και εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ, έχει δε αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που έχουν ρητά ανατεθεί στη ΓΣ ή από αυτήν, σε άλλο όργανο της εταιρίας.

Εξελεγκτική Επιτροπή
Αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται από την τακτική ΓΣ.

Έργο της είναι ο έλεγχος των οικονομικών της εταιρίας και η υποβολή σχετικής εκθέσεως στην τακτική ΓΣ.

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ αυτής και αποκλειστική αρμοδιότητα:

  • εγκρίσεως του προϋπολογισμού, του απολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων του ΔΣ
  • απαλλαγής του ΔΣ από κάθε ευθύνη
  • εκλογής των μελών του ΔΣ και της ΕΕ
  • τροποποιήσεως του καταστατικού και Εσωτερικού κανονισμού
  • της διαλύσεως της εταιρίας.

Η ΓΣ συνέρχεται τακτικώς το 1ο τρίμηνο κάθε έτους, και εκτάκτως με απόφαση του ΔΣ ή όταν τούτο ζητηθεί από το 1/5 των μελών της εταιρίας.