Οι δυσκολίες των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στο γραπτό λόγο εμφανίζονται σε όλες τις φάσεις της συγγραφής, δηλαδή στο σχεδιασμό, την καταγραφή, και τον έλεγχο ενός κειμένου (Αντωνίου, 2009, Troia, 2002, 2006, Παντελιάδου, 2000).

Σύμφωνα με τον Tompkins (2002), οι μαθητές με αδυναμίες στην παραγωγή γραπτής έκφρασης αδυνατούν να κατανοήσουν τα διάφορα κειμενικά είδη, επικεντρώνονται περισσότερο στις μηχανικές πλευρές της συγγραφής και δεν παρουσιάζουν μετα- συγγραφικές ικανότητες (Tompkins, 2002, Σπαντιδάκης, 2004, 2008).

Συμπτώματα δυσκολιών αυθόρμητης γραφής

  • Περιορισμένος αριθμός λέξεων
  • Απουσία παραγράφων (ή ελάχιστες παράγραφοι), απουσία προλόγου
  • Περιορισμένες ιδέες
  • Έλλειψη φαντασίας και πρωτοτυπίας
  • Απλοϊκό λεξιλόγιο
  • Προβλήματα στη δομή πρότασης
  • Έλλειψη συνοχής και σύνδεσης νοημάτων
  • Μορφοσυντακτικά λάθη, ορθογραφικά λάθη (φωνολογικά, μορφολογικά, ετυμολογικά
  • Λάθη στα σημεία στίξης
  • Δεν ακολουθούνται οι νόρμες της πρότασης

Στρατηγικές Παρέμβασης

Όνομα:………….  Ημερομηνία:…………

Ορθογραφικός οδηγός 
Όταν γράφω σκέφτομαι να: Με βοηθάει να:
γράφω καθαρά δίνω το κείμενό μου σε κάποιον να το διαβάσει
μην ξεχνώ ξαναδιαβάζω προσεχτικά φωναχτά
επαληθεύω την έννοια των φράσεων
βάζω τα σημεία στίξης ξαναελέγχω τις ερωτήσεις
κοιτάζω τις οδηγίες
βλέπω τους διαλόγους
ξαναδιαβάζω φωναχτά
βάζω κεφαλαία ψάχνω την αρχή των φράσεων
ψάχνω τα κύρια ονόματα
κάνω συμφωνία ρημάτων ψάχνω το υποκείμενο που πηγαίνει με το ρήμα
κάνω συμφωνία ονομάτων ψάχνω το άρθρο που πάει με το όνομα
κάνω συμφωνία επιθέτων ψάχνω το όνομα που πάει με το επίθετο
γράφω τις λέξεις χωρίς λάθος ψάχνω τις λέξεις στο λεξικό
διαβάζω τον ορισμό των ομώνυμων

Βιβλιογραφικές αναφορές

Aντωνίου, Φ. (2009). Στρατηγικές υποστήριξης και διδακτικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της παραγωγής του γραπτού λόγου των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Επιστήμες της αγωγής.

Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Τι Και Γιατί. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Πόρποδας, Κ., Διακογιώργη, Κ., Δημάκος, Ι., & Καρατζής, Ι. (2008). Εργαλείο διαγνωστικής διερεύνησης δυσκολιών στο γραπτό λόγο. ΥΠΕΠΕΘ, ΕΠΕΑΕΚ

Σπαντιδάκης, Ι.Ι. (2004, 2008) Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών σχολικής ηλικίας. Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα.

Troia, G. A. (2002) Teaching writing strategies to children with disabilities: Setting generalization as the goal.Exceptionality, 10 (4), 249-269.

Troia, G.A. (2006) Writing instruction fοr students with learning disabilities. Στο: C. A. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald (Eds), Handbook of writing research (pp. 324-336). NY: The Guilford Press.

Tompkins, G. (2002). Struggling readers are struggling writers, too. Reading & Writing Quarterly, 18, 175-193.